آیا انجام اکوی قلب جنین ضروری است ؟ – هیراب سان قرچک

آیا انجام اکوی قلب جنین ضروری است ؟